Здружение Центар за граѓанска инцијатива

Центар за граѓанска иницијатива (ЦГИ) е непартиска, непро­фит­­на организација фор­ми­­ра­на на 24 Maj 1997 година. Примар­ните цели на ЦГИ се да го поддржува развојот на демо­кра­ти­­јата и цивилното оп­штес­тво , да ги прив­ле­че граѓа­ни­­те во еду­ка­ци­ја­та и да промо­вира позитив­ни про­ме­ни во нивната оп­шти­на и земја.

НАШАТА ВИЗИЈА

ЦГИ како водечка НВО во регионот има развиени партнерски односи со сите реле-вантни актери и ги задоволува интересите на граѓаните, а со тоа придонесува кон подобар живот во заедницата.

НАШАТА МИСИЈА

ЦГИ во соработка со невладини, владини ор­­гани­­­зации и бизнис секторот ги мотивира граѓаните да делуваат во изградба на граѓанското општество во РМ и пошироко.

КРАЈНА ЦЕЛ

Крајната цел на ЦГИ е сите граѓани да имаат еднакви човекови права, да бидат вклучени во процесите на одлучу­вање и да имаат еднаков пристап во образо­вани­ето.

Идентификувајќи ги потребите на заедниците во нашата земја и во Западен Балкан, го структуриравме нашето влијание работејќи на три главни програми:

  • Човекови права и демократија
  • Развој на НВО секторот
  • Подобрување на работата на јавната администрација и локалната власт

Што работиме …

Градиме капацитети – во текот нанашата работание ги имаме развиеноипродолжуваме да ги развиваме, нашите способности во различни сферисоздавајќи базен наексперти кои можат даги пренесатзнаењатана саканитецелни групи

  • Обуки за човекови права
  • Организациски развој
  • Менаџирање на проектен циклус
  • Трансформирање на конфликти

Консултации – ги користиме нашите ресурси за консултации за различни видови на организации обезбедувајќи менторство за време на развојниот процес

Правна помош – работејќи за заедницата обезбедување правна помош за жртви на полициска злоупотреба

Подигање на свеста – промената може да се предизвика само доколку и се обезбедат доволно информации на заедницата неопходни за да се стимулира промената, поради тоа организираме различни видови на активности за подигање на свеста преку споделување на информации, образование, медиуми и активности со деца

Превенција – ние ја гледаме превенцијатакако основа занадминување на проблемитена патот наразвојот на заедницата. Покрај тоа, имамепосветеномногу ресурсиза компонентапревенција восекоја од специфичнитепрограмски областина нашата организација.

Развој на алатки и прирачници – со оглед на тоаучењетое главниот столбна променаучиме одискуствата на другитеи развивамеалаткии прирачницисо цел да сеподдржиконтинуираниот процес научење на нашитецелни групи

Обезбедуваме услуги – поседувајќи ги нашите капацитети и искуството ние обезбедуваме услуги за граѓанските организации и единиците на локалната самоуправа во областите на проектен менаџмент и локален развој.

За кого работиме …

Наш прв приоритет била и секогаш ќе биде заедницата ….

Деца и млади

Жени

Маргинализирани групи

Граѓански организации

Јавна администрацја и владни институции

Организација за управување со дестинација

ДМО е основана во 2009 година, со поддршка на UNWTO, ST-EP Foundation и SNV и има успешен модел на управување со дестинации. Со седиште во Корча, ДМО работи низ цела Албанија, ги ангажира локалните власти, бизнис секторот и заедниците со цел да создаде вистинско влијание во одржливиот економски развој.

ДМО има искуство и  со системи за преземање на големи или мали проекти со користење на пристап  на мулти-заинтересирани страни. Навните клиенти вклучуваат државна власт, приватни инвеститори, невладини организации и организации на локалните власти на локално и регионално ниво.

НАШАТА ВИЗИЈА е: Да создадеме и да управуваме со дестинации каде што заедниците придонесуваат за сопствениот одржлив развој.

Нашата организација ги рефлектира врските на еднаквоста, довербата и почитувањето во кое се признаваат родовите и културните различности и каде достоинството, креативноста и капацитетите на луѓето се во центарот на вниманието.

 

Услуги

Персоналот на ДМО поддржува широк спектар на организации од приватниот и јавниот сектор на локално, регионално и национално ниво, развивање и промовирање на нивните капацитети и придонес кон одржливиот развој во туризмот, руралните економии и управување. Онаму каде што има можност поттикнуваме креативност и иновации во нашиот пристап.

ПРОЕКТИ

Посебен интерес е нашата докажана експертиза за развој во широкото портфолио на активности низ цела Албанија. Некои од нашите неодамнешни проекти вклучуваат:

• Стручно образование во соработка со Универзитетот Корча

• Програма за регионален развој за одржлив развој на регионот на Корча во партиципативен пристап во партнерство со UNWTO и ST-EP Foundation;

• Развој на политиките за поддршка на ромската заедница во партнерство со занаетчиски организации (ромски жени занаетчии);

• Спроведување на истражување на пазарот и анализи за воспоставување на ТСА (Туристичка сателитска сметка) на национално ниво;

• Подобрување на процесите на учество на локалната власт во процесите на донесување одлуки во општините Корча, Поградец, Берат и општини Лиенас, Виткук, преку стратешки и акциски плански процеси;

• Поддршка на иновативниот и инклузивен бизнис, развој на економски синџир на вредности и трипартитно јавно-приватно партнерство во Корча;

• Поддршка на локалните женски организации во Ерсека, Корча и Поградец;

• Подобриот пристап до меѓународниот пазар на Албанија како туристичка дестинација. Во моментов водиме процес во соработка со локалните власти, приватниот сектор, групите во заедницата и друга организација која ги развива туристичките производи, маркетинг и промоција.

Здружение на овоштари Благој А. Котларовски

Сојуз на Здруженија „Обединети агропроизводители“-формиран на 1.12.2004год од тогашните ЗГ „Агро Преспа”, ЗГ „Преспа Фруит«, ЗГЈП „Еко производ«, Г.Р.П.Ј.,  ЗГ „Делишес«,како и земјоделските паралелки при ЦСО Цар Саоил Ресен и е пререгистрирано на 07.04. 2011.

Општа цел                 

Постапно да се замени традиционалниот начин на производство со воведување на принципите на интегрално производство.

Специфични цели

Да се создадат  услови за  постапно формирање на Центар за унапредување на овоштарството.

Да се обезбеди оптимална животна средина, економски и социјален развој во Општината во полза на нејзините жители.

Активности

Поставени 7 автоматски агро- метеоролошки станици  Ресен (Грнчари) и Крани во 2005, Езерани и Јанковец во 2007, Лавци во 2009,  Горно Дупени во 2012 и Подмочани во 2015.

Фермонски станици

          Формиран Центар за прогноза и сигнализација.

          Ставена во функција агрохемиска лабораторија за анализа на почвата

Центар за прогноза и сигнализација

1. Функции

          Економска функција

          Заштита на животна средина

  1. Соопштенија СМС пораки

          Преку локалните веб портали

          Facebook група

2. Стабилна агрохемиска лабораторија

Анализа на хемискиот состав на почвата: pH, EC, азот, фосфор ,калиум, калциум, хумус

Фондацијата “Агринас-ЕР”

Фондација “Агринас-ЕР” е албанска непрофитна организација лоцирана во општина Ерсеке, Агринас-ЕР е правно лице, со судска одлука бр. 259 датум 17.07. 2007 Тирана.

Мисија:

“Учество и помош во трансформирање на процесот на животот на луѓето во руралните средини преку соработка во различни сектори на општеството преку хармонизација на односот меѓу човекот и природата”.

Цел:

Целта на фондацијата е подобрување на животните услови и влијанието на зголемување на приходот во различни аспекти на општеството, преку:

– Помош и поддршка на заедницата за одржлив развој преку имплементација на мерки кои ќе му помогнат да го зголеми приходот и да ги подобри условите за живеење; заштита и подобрување на природните ресурси на животната средина.

– Намалување на сиромаштијата во руралните средини; зајакнување на родова еднаквост; развојот на туризмот за туризам и агро-туризмот.

-Инвестирање на проекти од областа на земјоделството, образованието, здравството, руралната инфраструктура во корист на населението кое живее во руралните области.

– Спроведување на проекти за хуманитарна помош во итни случаи во Албанија или во околните земји.

– Поддршка и соработка со локалните и централните владини структури во однос на нивното зајакнување, активирање и одржливост.

Агрина Ерсеке има имплементирано проекти во областа на:

1. Земјоделство:

-Развој на плодови.

-Подобрување на земјоделската инфраструктура.

-Организација на групите, соработка со одделенијата за земјоделство.

– Подобрување на семенскиот компир.

2. Управување со природни ресурси:

-Подобрување на наводнување (пошумување)

-Подобрување на животната средина.

-Подготовка на младите во заштитата на животната средина.

3. Поддршка за рурален развој:

Поддршка за формирање и обука на “Форум за развој на Ерсеке”, поддршка на развојот на агротуризмот и зелените спортови, развој на заедницата, поддршка на земјоделските здруженија итн.

4. Образование

– Реконструкција на училишта и детски градини.

– Обука на учениците и наставниците.

– Поставување на лабораториска и училишна опрема.

Агринас-ЕР има добар углед во заедницата, силна врска со локалната и националната власт.